نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاهده امواج گرانشی از ستاره‌های دوتایی نوترونی

مشاهده امواج گرانشی از ستاره‌های دوتایی نوترونی


سخنران: فهیمه رحیمی  -دانشگاه شیراز
چهارشنبه، ۱ خرداد ۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی