رویدادها

عنوان: سازوکارهای برافزایش در قرص‌های پیش سیاره‌ای

سخنران: محسن شادمهری (دانشگاه گلستان)
یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰
https://www.skyroom.online/ch/biruni.obs/webinar