نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اندازه‌گیری‌های جدید از آهنگ انبساط عالم

اندازه‌گیری‌های جدید از آهنگ انبساط عالم


سخنران: آدام رایس
بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی