ارتباط با ما

  • تلفن دفتر:  07136269422

  • کدپستی: 7194684795

  • فکس: 07136460839

  • آدرس رصدخانه: میدان ارم. پردیس دانشگاه شیراز. بلوار دانش. بعد از میدان علوم . اولین فرعی سمت راست. خیابان کهکشان

  • پست الکترونیکی:  biruni@shirazu.ac.ir

  • شبکه های مجازی:

 

دفترچه تلفن