نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل ساختار در عالم (قسمت دوم) رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

تشکیل ساختار در عالم (قسمت دوم) رژیم خطی و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی


سخنران: محسن خراسانی - دانشگاه شیراز
هفدهم مرداد ۹۷
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
رصدخانه ابوریحان بیرونی